Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντα Δασικού Χάρτη

Από τη σελίδα αυτή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει Αιτήσεις διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.

Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν υποκαθιστά την κατ' άρθρο 15 του Ν 3889/2010 αντίρρηση.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις περιοχές για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά του δασικού χάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανάρτηση Δασικών Χαρτών πατήστε εδώ.

Όταν εισέλθετε στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων Δασικών Χαρτών, θα βρείτε εγχειρίδιο σχετικά με τη διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λογαριασμός σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος μπορείτε:

Α) Να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet(user name, password).

Β) Να δημιουργήσετε λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου ή να χρησιμοποιήσετε τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας (Αν είχατε υποβάλλει ηλεκτρονικά αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, μπορείτε να κάνετε χρήση των ίδιων κωδικών).

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την υποβολή Αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δασικού χάρτη παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, όπου ανήκει η περιοχή σας, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Διευθύνσεων Δασών