ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα της ΕΚΧΑ ΑΕ από το συντάκτη τους. Οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα διαγράμματα:

  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  • Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, password) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ). Επιπλέον, απαιτείται η προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU99/93 και σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 150/2001.

Τα ψηφιακά αρχεία των διαγραμμάτων που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής, υπογράφονται ψηφιακά από το συντάκτη τους. Η σύνταξη των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων περιγράφεται στο εγκεκριμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων» (www.ktimatologio.gr/Documents/News/ΤΕΥΧΟΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_ΨΗΦΙΑΚΩΝ_ΑΡΧΕΙΩΝ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf).

Η εφαρμογή λειτουργεί πιλοτικά μέχρι την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του συστήματος όπως θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ. Οι μηχανικοί, κατά την πιλοτική περίοδο μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς τους και να προετοιμάζουν τη υποβολή των διαγραμμάτων τους. Η λειτουργικότητα για την «Υποβολή» του διαγράμματος και η έκδοση του Αποδεικτικού Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος θα ενεργοποιηθούν με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του συστήματος.

Για οποιοδήποτε θέμα πρόσβασης στην υπηρεσία ή ψηφιακών πιστοποιητικών μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΕΕ: support@tee.gr, Τηλ. 210 3291230 και στην ιστοσελίδα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ekxa.

Για θέματα τεχνικών προδιαγραφών και χρήσης της εφαρμογής μπορείτε να απευθύνεστε στο professionalservices@ktimatologio.gr.

Για να συνεχίσετε πατήστε: ΕΙΣΟΔΟΣ
Το παρόν έργο αποτελεί υποέργο της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE» (κωδικός MIS 5004020)» και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» (ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).