ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με την παρούσα εφαρμογή υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το συντάκτη τους τα διαγράμματα του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως καθορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2216/Β’/14-6-2018)

Η έναρξη υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά από τις 16/07/2018 για τα διαγράμματα που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  • Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.

Η μορφοποίηση των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων περιγράφεται στο εγκεκριμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων» (ΕΚ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΨΗΦΙΑΚΩΝ_ΑΡΧΕΙΩΝ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf και PINAKAS_I_LAYERS_MODEL_AN_ΕΚ.dxf )

Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, password) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Επιπλέον, για την παραγωγή ψηφιακής υπογραφής απαιτείται η προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU99/93 και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001.

Τα ψηφιακά αρχεία των διαγραμμάτων που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής, υπογράφονται ψηφιακά από το συντάκτη τους (Οδηγίες: ΨΗΦΙΑΚΗ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf )

Η ηλεκτρονική υποβολή των ψηφιακών διαγραμμάτων γίνεται από τη διαδικτυακή εφαρμογή του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σύμφωνα με τις οδηγίες του τεύχους « Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων» (E_SERVICES_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής εκδίδεται από το σύστημα για το συντάκτη το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος», για κάθε νόμιμη χρήση.

Πρόσβαση στο «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» έχει κάθε ενδιαφερόμενος με χρήση του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του διαγράμματος, μέσα από τις «Άλλες Υπηρεσίες και Προϊόντα» που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ).

Για οποιοδήποτε θέμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία ή ψηφιακών πιστοποιητικών μπορείτε να απευθύνεστε στο ΤΕΕ: support@tee.gr , τηλ. 210 3291230 και στην ιστοσελίδα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ekxa .

Για θέματα τεχνικών προδιαγραφών και χρήσης της εφαρμογής μπορείτε να απευθύνεστε στο professionalservices@ktimatologio.gr.

Αφορά την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα της ΕΚΧΑ ΑΕ από το συντάκτη τους. Οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα διαγράμματα:

Για να συνεχίσετε πατήστε: ΕΙΣΟΔΟΣ
Το παρόν έργο αποτελεί υποέργο της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE» (κωδικός MIS 5004020)» και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» (ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).