ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μπορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους (βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.30, αιτήσεις καταχώρισης για την εγγραφή στο κτηματολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων στις οποίες είναι συμβαλλόμενοι και να παραλάβουν ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης για την ίδια πράξη.

Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών taxisnet του συμβαλλόμενου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου για το οποίο στη συμβολαιογραφική πράξη που το αφορά, έχει παρασταθεί και υπογράψει για λογαριασμό του, πληρεξούσιος, δυνάμει πληρεξουσιότητας που του χορηγήθηκε με ειδικό έγγραφο, τότε η είσοδος στην εφαρμογή μπορεί να γίνει είτε από το συμβαλλόμενο φυσικό πρόσωπο με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτει, είτε από τον πληρεξούσιο με τους δικούς του κωδικούς taxisnet. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναρτηθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα πληρεξουσιότητας, στα συνυποβαλλόμενα της πράξης (στον τύπο αρχείου «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΛΟΙΠΑ»).Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς taxisnet του νομικού προσώπου και θα πρέπει να αναρτηθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με τα οποία έχει οριστεί ο νόμιμος εκπρόσωπος, στα συνυποβαλλόμενα της πράξης (στον τύπο αρχείου «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΛΟΙΠΑ»).

Μετά την υποβολή της αίτησης, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο προχωρά στην τιμολόγησή της. Στη συνέχεια λαμβάνετε αυτόματα ενημερωτικό mail και εμφανίζεται στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής» Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» πρέπει να πληρωθεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο «Έντυπο Οφειλής» (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής). Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει είτε μέσω τράπεζας, είτε με χρήση web-banking. Σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησης, θα λάβετε το Πιστοποιητικό Καταχώρησης.

Επίσης, από την ίδια υπηρεσία είναι διαθέσιμη και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών επιλέγει και συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν: α) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση, β) την υποκατηγορία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, γ) την περιγραφή του προς διόρθωση σφάλματος, δ) την αιτούμενη διορθωτική ενέργεια, ε) τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος από τα οποία προκύπτει το σφάλμα και η αιτούμενη διόρθωση και στ) λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα / διαγράμματα που τεκμηριώνουν τη διόρθωση. Το αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») δημιουργείται αυτοματοποιημένα και υπογράφεται ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής μέσω gov.gr. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση με την ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού από περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, το αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») υπογράφεται ψηφιακά ή βεβαιώνεται ψηφιακά η γνησιότητα υπογραφής μέσω gov.gr από όλους τους συνυπογράφοντες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά την ημέρα τοπικής αργίας οπότε η δημόσια υπηρεσία ΚΓ ή Υπ/τος παραμένει κλειστή, τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα αιτήματα για την εγγραφή πράξης, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και απορρίπτονται. Το ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις συντρέχει αναστολή της λειτουργίας υπηρεσίας ΚΓ ή Υπ/τος με σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Για πληροφορίες/οδηγίες/κατευθύνσεις μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8.30 - 16.30, στο 210-6143804.


Σύνδεσμοι :