Όροι για την πρόσβαση και χρήση για τα δεδομένα και υπηρεσίες κατά INSPIRE

Terms of accessibility and use for the INSPIRE compliant data and services

 

Πνευματικά δικαιώματα

Copyrights

Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα των υπηρεσιών και δεδομένων που παρέχονται ανήκουν στο παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», το οποίο είναι αρμόδιο για την λειτουργία και συντήρηση τους και προστατεύονται από το ισχύον Εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

The intellectual property and related copyrights of the services and data provided are the property of the Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE", which is responsible for their operation and maintenance and they are protected by applicable National, Community and international law.

 

Δικαιώματα χρήσης

Usage Rights

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των υπηρεσιών και δεδομένων για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής των δεδομένων ή υπηρεσιών. Τυχόν τροποποίηση  των υπηρεσιών ή δεδομένων κατά την αναπαραγωγή τους δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη αναφορά σε αυτή. Δεν επιτρέπεται η διαστρέβλωση ή αλλοίωση του αρχικού περιεχομένου των στοιχείων των υπηρεσιών η δεδομένων.

Reproduction of services and data for non-commercial purposes is permitted provided that the source of the data or services is mentioned. Any modification of the services or data during their reproduction is not permitted without prior reference to it. It is not permitted to distort or alter the original content of the data of the services or data.

Η εμπορική χρήση υπηρεσιών ή δεδομένων δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Commercial use of services or data is not permitted  without the prior written permission of the Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE"

Δεν επιτρέπεται η με οποιανδήποτε τρόπο, έμμεσα ή άμεσα, μεταπώληση από το χρήστη προς τρίτους των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Resale by the user to third parties of the provided services and data is not permitted in any way, directly or indirectly, without the prior written permission of the Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE"

 

Αναφορά στην πηγή των δεδομένων

Data Source Reference

Αναφορές, δημοσιεύσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, χάρτες ή στατιστικά στοιχεία και κάθε είδους ηλεκτρονική ή έντυπη αναφορά σε μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών ή δεδομένων που παρέχονται, θα περιέχουν αναφορά στην πηγή περιέχοντας την ακόλουθη φράση:

Reports, publications, scientific publications, articles in print or electronic form, maps or statistics, and any electronic or printed reference to part or all of the services or data provided, will contain a reference to the source containing the following phrase:

Πηγή δεδομένων: Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΠΨΣ 2007-13, ΕΠΑΝΕΚ 2014-20

Data Source: Legal Entity of Public Law Hellenic Cadastre , Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK)

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να παραλλάξει λογότυπο ή τις σχετικές οπτικές σημάνσεις, παραβιάζοντας τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, από οποιαδήποτε μέσο παροχής πληροφοριών ή από οποιανδήποτε εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή τέτοιου υλικού.

The user may not alter the logo or associated visuals in violation of copyright laws, by any media providing information or by any authorized reproduction of such material.

 

Διαθεσιμότητα

Availability

Το παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και δεδομένων για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διαθεσιμότητα όμως αυτών των υπηρεσιών και δεδομένων δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένη.

The Provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" makes every effort to ensure the availability of services and data for the longest time possible. However, the availability of these services and data is by no means guaranteed.

 

Περιορισμός ευθύνης

Liability Limitation

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι υπηρεσίες και τα δεόμενα που παρέχει να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. 

The  Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE",without any kind of guarantee, commitment or liability, makes every effort to ensure that the services and the data it provides are governed by the highest accuracy, clarity, timeliness, completeness, accuracy and availability.

Η χρήση των υπηρεσιών και δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα παρέχονται «ως έχουν». Κανένα εργαζόμενος του παρέχοντος Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε εγγύηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν παρέχεται εγγύηση ότι:

Use of the Services and Data is solely the responsibility of the user. Services and data are provided "as is". No employee of the provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" can provide any warranty not contained herein. Indicative and not restrictive, it is not guaranteed that:

(α) Οι υπηρεσίες και τα δεδομένα θα παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς σφάλματα

(a) Services and data shall be provided uninterrupted and error free

(β) τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι χρήστες από τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών και δεδομένων θα είναι ακριβή, αξιόπιστα και πλήρη

(b) the results achieved by users when using the services and data will be accurate, reliable and complete

Το παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών ή δεδομένων ή σχετίζονται με αυτές λόγω παραλείψεων, λαθών, ατελειών, ιών, καθυστερήσεων στη λειτουργία. Αυτός ο περιορισμός της ευθύνης ισχύει για κάθε είδους απώλειες, άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες (ζημιές), απώλεια στοιχείων, εισόδημα ή κέρδος, απώλεια ή καταστροφή ιδιοκτησίας και αξιώσεις τρίτων.

The provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" is not liable for any damages arising from or related to the use of the services or data due to omissions, errors, deficiencies, viruses, delays in operation. This limitation of liability applies to any kind of loss, direct, indirect or consequential loss, loss of assets, income or profit, loss or destruction of property and third party claims.

Το παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» δεν ευθύνεται για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί ή δημοσιευθεί από τρίτους.

The provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" is not responsible for information about the services provided and data created or published by third parties.

Το παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την διαγραφή, απώλεια ψηφιακών δεδομένων ή αποτυχία κατά την αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας από το χρήστη.

The provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" assumes no responsibility for the deletion, loss of digital data or failure during storage of any information by the user.

Το παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των διαφόρων μοντέλων μετασχηματισμού συντεταγμένων από το χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξασφαλίζει ότι η ακρίβεια του μετασχηματισμού που εφαρμόζει ικανοποιεί τις απαιτήσεις των εργασιών του.

The provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" is not responsible for any errors that may arise from the use of the various user-coordinated transformation models bu the user, which in any case he (the user) must ensure that the accuracy of the transformation it implements meets the requirements of its work.

Το παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές έχουν υποστεί αλλοίωση/παραποίηση στην απεικόνισή τους που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

The provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" bears no responsibility for the fact that certain areas have been distorted / distorted in their representation imposed for reasons of national security.

Το παρέχον Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» δεν παρέχει καμία τεχνική πληροφορία ή τεχνική βοήθεια σχετικά με την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων, άλλα από αυτά που δίνονται στα μεταδεδομένα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεδομένων.

The provider Legal Entity of Public Law (LEPL) "HELLENIC CADASTRE" does not provide any technical information or technical assistance regarding the use of services and data, other than those given in the metadata of service and data.